Privacyverklaring

> Alles over de privacy van bezoekers en klanten

Privacyverklaring

Het waarborgen en beschermen van de privacy van de bezoekers en klanten van CN Work is voor ons erg belangrijk. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring, die onderdeel uitmaakt van onze terms of use, welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken op onze website en voor onze diensten.

Definities

Wanneer we verwijzen naar “we”, “wij”, “ons” of “onze” refereren wij naar CN Work.

Wanneer we verwijzen naar “website” refereren wij naar cnwork.nl en alle subdomeinen en websites geassocieerd met deze domeinen en andere websites die wij hebben, nu en in de toekomst.

Wanneer we verwijzen naar “diensten” refereren wij naar onze website, webhosting, e-mailhosting, CloudinVPS, domeinnaamregistratie, online cloudopslag/ back-up-optie, E-mail Security Gateway, SSL-certificaten, online marketing diensten, ontwikkeling websites en/of webshops, onze applicaties en inhoud.

Wanneer we verwijzen naar “informatie” refereren wij naar alle verschillende vormen van data die u ons aanbiedt en welke wij verzamelen bij het gebruik van onze diensten.

Toestemming

Door de informatie en diensten op cnwork.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Welke persoonsgegevens verwerkt CN Work?

Om uw overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig.

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens contactpersoon;
 • E-mailadres contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • Inloggegevens en klantnummer;
 • IP-adres;
 • Betaalgegevens.

Overige gegevens die CN Work verwerkt

 • Werkgerelateerde persoonsgegevens;
 • Cookies;
 • Serverlogs;
 • E-mail en andere correspondentie die betrekking heeft tot informatie en/of het gebruik van onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst;
 • Het verlenen van toegang tot onze website en diensten;
 • Om u te factureren voor onze diensten;
 • Om betalingen te controleren;
 • Om u te voorzien van ondersteuning;
 • Het versturen van updates, notificaties en om contact met u op te nemen;
 • Het laten functioneren van onze website;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het afstemmen van onze content op uw interesses;
 • Het behandelen van uw klacht;
 • Het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude;
 • Het behandelen van reacties op onze vacatures;
 • Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen;
 • Het reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@cnwork.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soms nemen wij aan de hand van persoonsgegevens een geautomatiseerde beslissing. Hieronder leggen wij uit hoe dit gebeurt, wat hier de reden voor is en welke gevolgen dit voor u kan hebben.

 • Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zullen wij automatisch enkele waarschuwingen toesturen naar de niet-betalende klant. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan blokkeren wij de diensten die bij ons worden afgenomen. Als laatste redmiddel wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld voordat er automatisch diensten worden opgezegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekend dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld je surfgedrag en interesses. Bekijk ons cookiebeleid voor informatie over de cookies die we gebruiken.

Websites van derden

Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van derden waar wij naartoe linken vanuit onder andere onze blogartikelen. Wij kunnen niet controleren of zij op dezelfde manier met uw gegevens omgaan zoals wij dat doen. Beland u op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat u persoonsgegevens deelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@cnwork.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij behouden ons het recht voor om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet door de wet worden verplicht, te weigeren.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@cnwork.nl.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring, dan kunt contact met ons opnemen. In geval er een wijziging van ons privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

CN Work
van Drinenstraat 54
7203 EM Zutphen

Telefoon: 0575 – 473 648
E-mail: support@cnwork.nl
KvK: 59848197

Informatie over je rechten, indienen van klachten of intrekken van toestemming voor verwerking van gegevens is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens